A ASOCIACIÓN | SERVIZOS | BOLETÍN | LIGAZÓNS | INSCRICIÓN | GALERÍA | CONTACTO | ONDE ESTAMOS?
········································································································································································
> Darse de baixa na ADSG ACIVO: [ABRIR]

A Agrupación de Defensa Sanitaria Gandeira de ovino e caprino ADGS ACIVO ten a súa orixe no antigo servizo veterinario que OVICA ofrecía ós asociados. Despois de anos de loita logrouse, no 2006, a creación dunha ADSG de ovino e caprino a nivel galego.

A ADSG ACIVO conta cun equipo de veterinarios especializados en ovino e caprino que levan a cabo o programa sanitario nun gran número de explotacións por toda a xeografía galega e que representan un importante número de cabezas.

O programa sanitario e os servizos que presta a ADSG ACIVO son os seguintes:

Servizos xerais da ADSG:

1) Programa de control das desparasitacións internas do rebaño

2) Programa de control das desparasitacións externas do rebaño

3) Control de Paratuberculose (programa específico de prevención e control)

4) Prevención e control de enterotoxemias (basquilla) en rebaño con incidencia da enfermidade

5) Programa de desinfección, desinsectación e desratización. Pautas para realizar as operacións do DDD nas explotacións de ADSG

6) Subministro de medicamentos ós nosos socios

7) Dispensación de receitas e cumprimento das obrigas en materia de tratamentos veterinarios

8) Realización de enquisas de bioseguridade e posterior envío das melloras a realizar na explotación

9) Cursos de formación para os gandeiros e formación continuada

10) Programa de vixilancia e control das encefalopatías esponxiformes transmisibles

11) Colaboración coas autoridades competentes na rede de vixilancia epidemiolóxica

12) Asesoramento na compra de novos animais

13) Consultas e atención telefónica permanente

Servizos adicionais da ADSG:

1) Control de reproducción (manexo, mellora e planificación, emprego de sistemas naturais e hormonais)

2) Ecografías en rebaños con control de reproducción

3) Programa de control fronte a Maedi-Visna

4) Control e seguimento das patoloxías de rebaño, inmunoprofilaxe e antibioterapia en caso de incidencia. Realización de programas específicos de prevención e control fronte a enfermidades (abortos, neumonías,...)

5) Recollida de mostras e envío a laboratorio

6) Control dos cans de rebaño (desparasitacións, vacinacións e identificación)

7) Realización de desparasitacións e vacinacións

8) Realización de necropsias

9) Realizacións de informes veterinarios

 

OVICA | Pazo de Feiras e Congresos | Avenida Fábrica da Luz s/n | Lugo | Galicia | E·27004 | tel 982 245 142 | NOTA LEGAL