A ASOCIACIÓN | SERVIZOS | BOLETÍN | LIGAZÓNS | INSCRICIÓN | GALERÍA | CONTACTO | ONDE ESTAMOS?
········································································································································································

Protexendo e defendendo o sector
·········································································································


OVICA, figura representativa do sector ovino e caprino de Galicia, participa activamente no mesmo:

- Contribuíndo á súa especialización e profesionalización

- Mellorando a produtividade e rendibilidade das explotacións coa conseguinte mellora na calidade de vida dos gandeiros e gandeiras.

- Incrementando o nivel formativo dos asociados e asociadas.

- Impulsando o asociacionismo agrario e promocionando o sector a todos os niveis, algo sempre presente na nosa liña de traballo.

Desde OVICA protéxese e deféndese o sector, contribuíndo a que sexa un elemento dinamizador do territorio e actúe como intermediario e colaborador no desenvolvemento económico e social.

Servizos
·········································································································

OVICA está recoñecida como Entidade de Aconsellamento e Xestión e ofrece os seguites servizos:

- Xestión do Contrato de Explotación Sustentable (CES)

- Programa de alimentación

- Programa de reprodución

- Programa de xestión técnico-económica

- Campaña de tosquiado e recollida da lá:

- Acordo de Prezos para todos os asociados

- Contratación de tosquiadores

- Organización da ruta de tosquiado e recollida da lá

- Recollida de animais de desvelle

- Apoio á tramitación e reclamación de subvencións

- Acordos con comerciais co fin de diminuír os custos dos produtos para os asociados

- Actividades formativas:

- Cursos

- Xornadas Técnicas

- Asesoramento técnico ás explotacións

- Apoio e colaboración coa ADSG ACIVO e VÉLARO S. COOP. GLG.

OVICA | Pazo de Feiras e Congresos | Avenida Fábrica da Luz s/n | Lugo | Galicia | E·27004 | tel 982 245 142 | NOTA LEGAL